De Groothandelsmarkt respecteert uw privacy. Wij beveiligen uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze en voldoen aan de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze verklaring informeren we u over de manier waarop de Groothandelsmarkt met persoons-gegevens omgaat en wijzen wij u op uw rechten.

De AVG eist dat het verwerken van gegevens:

 • op behoorlijke, zorgvuldige en transparante wijze gebeurt; en
 • in overeenstemming is met de wet.

De gegevens worden verwerkt met een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doeleinde. Dit doel is omschreven in deze verklaring. De gegevensverwerking strekt niet verder dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

1. Verwerkingsverantwoordelijke (artikel 4 lid 7 AVG)

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid URBI Investment 2 Sub GHM B.V. (KvK  67433545) is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG. URBI Investment 2 Sub GHM B.V. wordt in deze verklaring aangeduid als de ‘Groothandelsmarkt’. De Groothandelsmarkt is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen vast voor de verwerking van de persoonsgegevens.

2. Persoonsgegevens (artikel 4 lid 1 AVG)

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

3. Verwerking (artikel 4 lid 2 AVG)

Een bewerking van de persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

4. Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

 • Naam en contactgegevens

Dit zijn uw voor- en achternaam, geboortedatum, emailadres, telefoonnummer.

 • Kenteken

Het kenteken van uw auto. Dit kenteken wordt gekoppeld aan uw naam en contactgegevens.

 • Bedrijfsgegevens

Enkel de gegevens die kunnen worden gebruikt om u te identificeren. Bijvoorbeeld de naam en het nummer van uw eenmanszaak. Via het Handelsregister van de Kamer van Koophandel kunnen deze gegevens leiden tot uw identificatie. De AVG heeft geen betrekking op (bedrijfs)gegevens van rechtspersonen en/of andere gegevens die niet herleidbaar zijn tot een individu.

 • Betaalgegevens

Dit zijn uw betalingsgegevens (bankrekening, creditcardnummer), betaalhistorie.

 • Bijzondere persoonsgegevens

Een kleurenkopie van uw rijbewijs ter identificatie en voor controle gedurende de overeenkomst. U mag uw Burgerservicenummer en pasfoto wegstrepen op deze kopie.

5. Doeleinden en doelbinding (artikel 5 sub b AVG)

De persoonsgegevens die wij verwerken dienen altijd een door de Groothandelsmarkt omschreven doeleinde en worden alleen voor deze doeleinden verwerkt:

 • de verwerking van uw persoonsgegevens bij inschrijving bij de Groothandelsmarkt;
 • ten behoeve van de uitvoering van de (huur)overeenkomst;
 • het afsluiten van een abonnement;
 • het innen van vorderingen, waaronder het in handen van derden stellen van die vorderingen;
 • het beheer, onderhoud en de reparatie van de te verhuren zaken;
 • het behandelen van klachten en geschillen;
 • gebruik van de klantenservice door de klant;
 • het doen uitoefenen van een accountantscontrole;
 • activiteiten van intern beheer;
 • verbetering van de leefbaarheid in en rond het gehuurde;
 • indien een strafbaar incident is vastgelegd met camerabeelden dan bewaart de Groothandelsmarkt deze beelden tot dit incident is afgehandeld;
 • klantonderzoek om o.a. de dienstverlening te kunnen verbeteren;
 • marktonderzoek;
 • nieuwsbrieven en communicatie;
 • nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • overige activiteiten waar persoonsgegevens worden verwerkt. 

6. Grondslagen (artikel 6 lid 1 AVG)

Persoonsgegevens worden door de Groothandelsmarkt alleen verwerkt indien aan één van de volgende grondslagen is voldaan:

 • u heeft voor de verwerking uw toestemming gegeven;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
 • de verwerking is noodzakelijk om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • de verwerking is noodzakelijk ter bescherming van uw vitale belangen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een publiekrechtelijke taak;
 • de verwerking is noodzakelijk met het oog op het gerechtvaardigde belang van de Groothandelsmarkt of van een derde.

7. Delen gegevens

Alleen op grond van gemaakte afspraken en/of een wettelijke verplichting delen wij uw persoonsgegevens met derden. Bijvoorbeeld ten behoeve van werkzaamheden (reparaties of onderhoud) of met de politie indien zich een strafbaar feit zich heeft voorgedaan. De Groothandelsmarkt zorgt ervoor dat de gegevensuitwisseling binnen de wettelijke kaders valt. Dit houdt onder andere in dat organisatorische en technische maatregelen zijn genomen te kunnen verzekeren dat de privacy en de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is.

8. Camera’s

In de Groothandelsmarkt hangen camera’s. Met de camera’s willen we zorgen voor meer veiligheid, het beschermen van huurders, abonnees en bezoekers en hun eigendommen, en het tegengaan van overlast, misdrijven en vandalisme. We kondigen het aan als we gebruik maken van camera’s. We gaan zorgvuldig om met de camerabeelden en bewaren de beelden in beginsel maximaal vier weken.

9. Beveiliging (artikel 5 sub f AVG)

Conform de AVG legt de Groothandelsmarkt passende, technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau.

10. Uw rechten

U heeft het recht op informatie, inzage en correctie, verwijdering, beperking, dataportabiliteit en bezwaar. Ook kunt u de door u verleende toestemming intrekken. Dit hoeft niet in alle gevallen te betekenen dat wij uw persoonsgegevens niet langer mogen verwerken. Er kan een andere, in artikel 6 van deze verklaring, vermelde grondslag aanwezig zijn.

Een verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de Groothandelsmarkt via de in artikel 12 van deze verklaring vermelde contactgegevens. Indien de betrokkene jonger is dan 16 jaar en/of niet handelingsbevoegd, dan moet het verzoek worden ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger. Deze dient zich voor het indienen van een verzoek te kunnen legitimeren bij de Groothandelsmarkt.

11. Bewaartermijn

De Groothandelsmarkt bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is conform het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en worden verwerkt.

Indien de persoonsgegevens enkel benodigd zijn voor het sluiten van een overeenkomst, dan worden de persoonsgegevens gewist nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Na het eindigen van de overeenkomst worden de persoonsgegevens gewist als het niet langer noodzakelijk is om deze gegevens te bewaren en verwerken.

12. Contact

Indien u vragen, een klacht of een opmerking heeft, dan kunt u contact opnemen met:

URBI Investment 2 Sub GHM B.V.
Groothandelsmarkt Spaanse Polder
Postbus 78033
1070 LP Amsterdam

Telefoonnummer:
020-3331405

E-mail:
ui@urbanindustrial.nl

Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

13. Ingangsdatum en wijziging

Deze verklaring gaat in op 25 mei 2018 en geldt voor onbepaalde tijd. De verklaring kan eenzijdig worden gewijzigd. Het verdient daarom aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen.